Rozhovor Haló novin se Zdeňkem Levým, předsedou Ústřední rozhodčí komise KSČM

Snad nebude od věci, když čtenářům zprvu vysvětlíme čím se komise, kterou řídíte, zabývá.

Ústřední rozhodčí komise řeší spory, stížnosti, dopisy a připomínky stranických orgánů a členů KSČM. Vedle toho poskytuje metodickou pomoc rozhodčím komisím na nižší úrovni stranické výstavby. Po dohodě se stranickými orgány také zajišťuje kontrolu plnění usnesení sjezdu a stranických orgánů.

Buďte prosím konkrétnější...

Dobře. Komise řeší například spory mezi členy KSČM, mezi členem a ZO KSČM nebo orgány KSČM, mezi základními organizacemi a orgány KSČM, o své činnosti předkládá zprávu sjezdu a průběžně informuje ÚV KSČM a výkonný výbor ÚV KSČM.

A kdo komisi volí, nebo je snad nějakým orgánem jen jmenována?

Ústřední rozhodčí komisi volí samozřejmě sjezd strany, jinak by neměla potřebnou autoritu. Každá krajská rada v ní má svého zástupce.

Takže i vy, jako předseda, jste byl zvolen sjezdem?

Ano, je to tak.

Moje otázky vám asi připadají naivní, ale vycházím z toho, že někteří naši čtenáři si nejsou zcela jisti vymezením a kompetencemi komise. Je to možná i tím, že vaše práce není tolik na očích, jako například práce ústředního či výkonného výboru. A také se o ní málo píše. Čím je určeno její postavení?

To, že se o naší práci nepíše je dáno tím, čím se zabýváme. Nejde o zásadní celospolečenské otázky, i když přeneseně se jich také týkají. Naše činnost je zaměřena především, jak bych to řekl - dovnitř strany. Pracujeme podle Statutu pro práci rozhodčích komisí, který schválil sjezd. Postavení komise je ve stranické struktuře důležité. Zkušenost ukazuje, že tak jako postupuje Rozhodčí komise postupují i ostatní orgány a funkcionáři stranické struktury.

Přiznávám se, že mi tato odpověď není zcela jasná. Můžete uvést nějaký příklad?

Jistě. Tak například - Ústřední rozhodčí komise předkládá Výkonnému výboru ÚV KSČM pravidelnou informaci o řešení stížností, dotazů, podnětů a doporučení členů, funkcionářů a orgánů strany. Naposledy jsme předložili informaci za rok 2008 a na základě našich rozborů a zkušeností jsme navrhli opatření, která výkonný výbor schválil. V tomto konkrétním případě šlo o opatření, která navazují na přijaté Zásady práce s dopisy a připomínkami.

A v čem byl problém?

Jedná se zejména o včasné vyřizování stížností a dopisů. A to nejen členů, ale i sympatizantů, voličů strany a občanské veřejnosti. Byl jsem pověřen výkonným výborem zpracováním těchto zásad společně s pracovní skupinou.

A úkol pracovní komise?

Zhodnotit dosavadní praxi v práci s dopisy a připomínkami členů, dát do souladu Spisový řád ÚV KSČM se zákonem o politických stranách a s Organizačním řádem ÚV KSČM, připravit metodiku odvolání proti rozhodnutí Rozhodčích komisí KSČM a dopisů, projednávaných sjezdem KSČM, posoudit varianty příjmu pošty v digitální podobě, jejich evidenci, oběh, zpracování, výpravení, archivaci, projednávání a vyhodnocování v orgánech strany.

Takže v podstatě technicko-administrativní záležitosti...

Ale vůbec ne. Úkol byl stanoven, vymezen jako politický. Jde přece o důvěru členů a sympatizantů. Oni musí mít jistotu, že s jejich dopisy a připomínkami se pracuje, že se jimi opravdu někdo zabývá a řeší je. Samozřejmě bez zbytečného zdržování. Výkonný výbor loni v listopadu zásady schválil. Vypadá to vše jednoduše, ale není to tak. Určitě i z vaší práce s dopisy víte, že ne vždy se daří dopisy a připomínky zdola nahoru a naopak, a také mezi vašimi odděleními, tedy řekl bych v horizontální rovině, řešit rychle. A struktura strany je oproti té vaší, redakční, složitější.

S čím se na vás pisatelé obracejí nejčastěji?

Těžko říci. Snad s tím, že jim určitý orgán nebo funkcionář včas neodpověděl, nebo odpověď nebyla věnována problému, ale byla pouze obecná. V převážné většině případů se dá říci, že po projednání v rozhodčí komisi je případ uzavřen ke spokojenosti autora dopisu či připomínky. Řada problémů však vzniká zcela zbytečně. Například proto, že pisatelé zřídka využívají možnosti řešit svůj konkrétní problém v okresních či krajských rozhodčích komisích. Pokud by jich využili, jejich připomínky by byly vyřízeny mnohem rychleji, protože Ústřední rozhodčí komise potřebuje znát názor okresní či krajské rozhodčí komise ke konkrétnímu problému, a to řešení zdržuje.

Snad se nám v tomto rozhovoru podařilo alespoň částečně přiblížit práci rozhodčích komisí, nejen té ústřední. Co dodat závěrem?

Naše zkušenosti ukazují, že je třeba zlepšit práci s usneseními, a to na všech úrovních - počínaje základní organizací a sjezdem konče. Nejen kontrole jejich plnění, ale též, řekl bych - přípravě jejich obsahu. Měl by být srozumitelný a věcný, aby byla jasná osoba zodpovídající za jeho plnění a mohla být dělána kvalifikovaná kontrola. To se samozřejmě týká i práce rozhodčích komisí všech stupňů.

11. dubna 2009, Jiří JANOUŠKOVEC

Další článek